منتخب
بلاگ های جدید
فردین آنلاین هست.
بزرگترین حکمت
3 اردیبهشت, 1393 |
روزی سقراط در کنار دریا راه می رفت که نوجوانی نزد او آمد و گفت: «استاد! می شود در یک جمله به من بگویید بزرگترین حکمت چیست » سقراط از نوجوان خواست وارد آب بشود. نوجوان این...
رضاجماران آنلاین هست.
حیف آن همه انرژی که خرج تو شد
2 اردیبهشت, 1393 |
مثل وقتی که شروع میکنی به تایپ کردن و یک ربع تمام بدون آنکه به مانیتور نگاه کنی ،تندتند از چیزهایی که حرصت را دراورده ،چیزهایی که تا سرحد عذاب شکنجه ات داده ،چیزهایی که ا...
فردین آنلاین هست.
سلام خوب من
2 اردیبهشت, 1393 |
گاهی لازم نیست بگویی که دلتنگییا حتی اشاره ای کنی..همان نگاه کافیستشبی که روزش از تو لبریز نگردد و روزی که پراز بودنت نباشدشب و روز نیست ..تکرار ساعت هاستپاییز تمام شد و م...